PROMOCJE
ALKOHOLI

promocja na

alkohole

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych jest AGRO-LAS DUO Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach, ul. Grunwaldzka 13, 72-300 Gryfice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000342264, NIP 8571898665, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe przekazywane są Partnerom w celu realizacji umowy.

4. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

5. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, adres, dane Przedsiębiorcy.

7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:

– e-mail na adres: kontakt@alleceny.pl;
– listownie;
– lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.

8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie
z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!